Почетна2021-01-15T14:17:36+00:00

„ВРБА“
НА МИЛЧО МАНЧЕВСКИ
ТРИ ЖЕНИ СЕ СПРАВУВААТ СО ТРАДИЦИЈА, ЛОЈАЛНОСТ,
ПОСВОЈУВАЊЕ, СО ТОА КОЈ ОДЛУЧУВА ЗА НИВНОТО ТЕЛО.

ЕДНА СРЕДНОВЕКОВНА, ДВЕ СОВРЕМЕНИ ПРИКАЗНИ.
МАКЕДОНСКИ КАНДИДАТ ЗА НОМИНАЦИЈА ЗА
ПРЕСТИЖНАТА НАГРАДА „ОСКАР“
ТРЕЈЛЕР

НОВОСТИ

МАКЕДОНСКА ФИЛМСКА СЦЕНА

НОВОСТИ

МАКЕДОНСКА ФИЛМСКА СЦЕНА

ПОВЕЌЕ НОВОСТИ

ТРЕЈЛЕРИ

МАКЕДОНСКИ ФИЛМОВИ

Медена земја Господ постои
нејзиното име е Петрунија
Дедо и внук 2019 2019 2019 2020 Стела 2020 Хомо
2019 Ефектот на среќа Врба 2019 Незаборавна пролет во
заборавено село
2019 Втора шанса Година на мајмунот 2019 2018
Исцелител 2018 Кога денот немаше име 2018

ТРЕЈЛЕРИ

МАКЕДОНСКИ ФИЛМОВИ

Хомо 2020 Стела 2020 Медена земја 2019 Господ постои нејзиното име е Петрунија 2019 Дедо и Внук 2019 Незаборавна пролет во заборавено село 2019 Врба 2019 Ефектот на среќа 2019 Втора шанса 2019 Година на мајмунот 2018 Кога денот немаше име 2019 Исцелител 2018

ОТВОРЕНИ КОНКУРСИ

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ

ОТВОРЕНИ КОНКУРСИ

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за филмската дејност („Сл. Весник на Република Македонија’’ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и 275/19), Агенцијата за филм на Република Северна Македонија објавува:

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА

I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Конкурсот се распишува за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност и тоа за:

– Организирање на домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер

II ПРАВО НА УЧЕСТВО И УСЛОВИ ЗА КОНКУРИРАЊЕ

Право на учество имаат правни лица регистрирани во Централен Регистар на Република Северна Македонија, непрофитни организации, здруженија на граѓани и фондации.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Агенцијата за филм на Република Македонија финансира проекти кои:

  • македонската кинематографија ја ставаат во интернационален контекст;
  • имаат европски, односно меѓународен карактер;
  • го промовираат интеркултурниот дијалог и развој на граѓанското општество;
  • се засновани на стручно и професионално знаење;
  • имаат висок квалитет и профилираност на основната дејност;
  • имаат занчителна посетеност;
  • се одржуваат континуирано и со традиција;
  • имаат едукативен аспект/квалитет на публикациите.

IV  КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОЕКТИ

Постапката за евалуација и одлучување на проектите, подетално е опишана во Пријавата за учество на Конкурс објавена на веб страната на Агенцијата за филм

На конкурсот нема да бидат разгледувани пријави кои:

–              се доставени по истекот на рокот за пријава на проекти по Конкурсот;

–              не се поднесени на Пријава соодветна за овој Конкурс;

–              се  непотполни и неуредно доставени

V  ВИСИНА НА УЧЕСТВО НА АГЕНЦИЈАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Агенцијата за филм може да учествува во финансирањето на поднесените проекти согласно финансиските можности, а најмногу до 70% од вкупниот буџет на проектот.

VI  НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Корисниците се обврзуваат дека сите средства доделени од страна на Агенцијата ќе ги користат наменски, законски, рационално и економично согласно буџетот на проектот, од сметка за посебни намени т.н наменска сметка.

VII НАЧИН И РОК НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

Пријавувањето на проектите се врши со доставување на пополнета Пријава која е составен дел од Конкурсот. Пријавата треба да се преземе од веб-локацијата на Агенцијата за филм (www.filmagency.gov.mк) да се пополни на македонски јазик електронски со впишување на податоци на означеното место и да се верификува.

Пријавата и документацијата по конкурсот треба да се достават до Агенцијата за филм на Република Северна Македонија преку пошта на адреса: ул. „8 Март“бр.4 или до Архивата на Агенцијата за филм со назнака „Пријава на Конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност’’.

Воедно Пријавата и документацијата во прилог на Пријавата воедно задолжително се доставуваат и во електронска форма на е-маил адресата: arhiva@filmagency.gov.mk

Краен рок за достава на Пријави по Конкурс е 29.01.2021 година.

VIII ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД КОНКУРСОТ

Проектите прифатени на Конкурс ќе се објават и на веб страната на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија.

IX ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Дополнителни информации во врска со Конкурсот може да се добијат во Секторот за филмска дејност и меѓународна соработка на телефонскот број 02/3224-100 или на емаил contact@filmagency.gov.mk

СИТЕ КОНКУРСИ