ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР2018-10-10T13:23:50+00:00

Контакт адреса

Агенција за филм на Репулика Македонија
ул. 8 Март бр. 4
Телефон: (02) 3224-100

Агенцијата за филм на Република Македонија согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица за посредување со информации ги определи:

Трна Тодоровска

e-mail: trna.todorovska@filmagency.gov.mk

Александар Добревски

e-mail: aleksandar.dobrevski@filmagency.gov.mk