Почитувани,

Агенцијата за филм на Република Северна Македонија ги објавува резултатите од спроведениот Конкурс за финасирање на филмски проекти за производство на долгометражен, краткометражен игран, документарен и анимиран филм за 2019 година, втор рок на одлучување, објавен на 23.01.2019 година.

Конкурсот беше спроведен согласно Законот за филмска дејност и Правилникот за поблиски критериуми и мерила за оцена на критериумите за финансирање на филмски проекти од национален интерес во филмската дејност. На таа основа, како и земајќи ја предвид финансиската состојба на Агенцијата за филм, Управниот Одбор донесе Одлука за финасирање на следните проекти:

Табела на прифатени проекти

Со почит,

Агенција за филм на Република Северна Македонија