ПОТСЕТУВАЊЕ ЗА КРАЈНИОТ РОК ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ

Крајниот рок за достава на пријави по КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАТКОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ истекува на 03.08.2020г.(понеделник).

Агенцијата за филм на Република Северна Македонија го објави КОНКУРСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОЛГОМЕТРАЖЕН И КРАКТОМЕТРАЖЕН ИГРАН, ДОКУМЕНТАРЕН И АНИМИРАН ФИЛМ  врз основа на член 25 став (1) од Законот за филмската дејност („Сл.Весник на РМ“ бр.82/13 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и 275/19.

Правото на учество, условите на конкурирање и начинот на пријавување се објавени на следниот линк http://filmfund.gov.mk/?page_id=1195.

Пријавата со прилог задолжителна документација и друга документација за  Конкурсот треба да се достават до Агенцијата за филм на Република  Северна  Македонија преку пошта на адреса: ул. „8 Мартбр. 4, или со нивно предавање во архиватана Агенцијата со назнака „Пријава на Конкурс за производство на филмови’’, како и по електронски пат: info@filmagency.gov.mk

најдоцна до 15:00 часот.