ТЕКОВНИ КОНКУРСИ

АКТИВНИ КОНКУРСИ

Отворен повик за пријава  EFP Producers on the move 2021!

 

Пан-европската мрежа European Film Promotion (Европска филмска промоција) објавува повик за претселекција на еден кандидат за учество во програмата Producers on the move 2021.

Програмата е дизајнирана како платформа  за поттикнување на европските филмски копродукции и за развој и афирмација на европските продуценти. Учесниците добиваат можност да го претстават својот проект, да земат учество во предавања, работилници, индивидуални состаноци со филмски експерти како и можност за промоција во печатените и електронските публикации на меѓународната индустрија.

Поради одложувањето на 74. Кански филмски фестивал (6-17 јули), програмата Producers on the move годинава ќе се одржи самостојно, во период од 17-21 мај. Од страна на ЕФП посочуваат дека дел од програмата ќе се одвива и за време на Канскиот филмски фестивал, за оние ученици кои ќе можат да патуваат во Кан во јули.

Програмата е наменета за 20 продуценти од 20 европски земји, кои задолжително мора да имаат учествувано барем во една меѓународна копродукција. Учесниците се номинираат од страна на земјата-членка. Нашата земја е членка на мрежата ЕФП од 2009 година.

За потребите на претселекција, кандидатите потребно е да ги достават следните материјали (на македонски и англиски јазик):

– мотивационо писмо;

– опис на филмскиот проект со кој кандидатот би се претставил на наведената платформа,  синопсис и изјава на режисерот;

– листа со проекти (тековни проекти во постпродукција или проекти во развој…)

– Финансиски план на проектот.

 

Пријавата можете да ја преземете на следниот LINK.

Филмовите мора да бидат со времетраење :

– до 70 минути за играни филмови

– до 60 минути за документарни филмови

– до 6 епизоди од 40 минути за играни серии

– до 15 минути за VR.

Краен рок за доставување на Пријавата е 10. март, 2021 г. (среда) на емаил: contact@filmagency.gov.mk

I. Општи информации 

 

Конкурсот се распишува за учество на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија во финансирање на домашни филмови и филмови со македонско малцинско учество кои се во фаза на постпродукција, за меѓународна промоција на домашни филмови преку учество на фестивали и манифестации и поддршка за промоција и дистрибуција на филмови во Република Северна Македонија и во странство за 2021 година и промоција на Република Северна Македонија како филмска дестинација.

Конкурсот е наменет за филмови кои во моментот на аплицирање се во фаза на пост продукција или се во целост завршени со реализацијата и не се претходно, по било кој основ, поддржани од страна на Агенцијата за филм.

За меѓународна промоција може да конкурира филмски продуцент на филм кој во момент на поднесување на барањето не е поминато повеќе од една година од денот на неговото премиерно прикажување.

II. Конкурсот е отворен и трае во текот на цела година

Пријавувањето се врши со доставување на пополнета Пријава со прилог документација која е наведена во Пријавата. Пријавата е составен дел од Конкурсот и е објавена на веб-локацијата на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија. Пријавата треба да се преземе од веб-локацијата на Агенцијата за филм (www.filmagency.gov.mk) да се пополни на македонски јазик со впишување на податоци на означеното место и да се верификува.

 

За секоја Пријава се одлучува поединчено согласно Законот за филмската дејност со Одлука на Управен одбор во рок до 30 дена од денот на поднесувањето.

Подносителите на барањата прифатени на Конкурсот по добивање на одлуката, со директорот на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија склучуваат договор за учество во финансирање зависно од доставеното барање.

На Конкурсот нема да бидат разгледувани пријави кои:

– cе поднесени од страна на филмски продуцент, кој во Центарлниот регистар на Република Северна Македонија не е регистриран со претежна дејност – производство на филмови;

– се поднесени на  несоодветен  образец –  Пријава по Конкурс;

– се  непотполни и неуредно доставени

III. Начин на користење на средства 

Правните лица чии барања се одобрени на Конкурсот, односно корисниците на средствата се должни средствата да ги трошат наменски и законски согласно Законот за филмската дејност и останатите позитивни законски прописи во Република Северна Македонија и одредбите пропишани во договорот кој ќе го склучат со Агенцијата за филм на Република Северна Македонија.

По реализација на проектите корисниците се обврзани да достават извештај за потрошените средства со прилог документација за направени трошоци (договори, фактури, фискални сметки и сл.) и докази за направени трошоци (изводи од банка).

IV. Начин на пријавување по Конкурс

Документацијата по Конкурс треба да се достави до Агенцијата за филм на Република Северна Македонија преку пошта на адреса: ул. „8 Март“ бр.4 или до Архивата на Агенцијата за филм со назнака „Пријава на Конкурс за учество на Агенцијата во финансирање на домашни филмови и филмови со македонско малцинско учество“.

V. Дополнителни информации 

Дополнителни информации во врска со Конкурсот може да се добијат во Секторот за филмска дејност на телефонскот број 02/3224-100.

*Пријавa за финансирање на дореализација на домашни филмови за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Северна Македонија

*Пријавa за финансирање на домашни филмови за нивна дореализација, за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации и промоција и дистрибуција во Република Северна Македонија –  за филмови со македонско малцинско финансиско учество

I. Општи информации

 

Конкурсот се распишува за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност и тоа:

 

 • за поддршка на стручно и професионално усовршување на кадри од областа на филмот;
 • за поддршка на членство на Република Северна Македонија во меѓународни филмски организации.

Конкурсот е наменет за кадри од областа на филмот – физички лица кои се имаат стекнато со високо образование од областа на филмската дејност и кои се државјани на Република Северна Македонија, и за поддршка на проекти за членство на Република Северна Македонија во меѓунардони филмски организации и асоцијации.

Право на поддршка на стручното и професионално усовршување на кадри од областа на филмот имаат физички лица кои во моментот на конкурирање работат и/или имаат искуство во работа на проекти кои се на тема која е тесно поврзана со програмата за едукација за која се побарува поддршка за присуство.

Право на поддршка на членство на Република Северна Македонија во меѓународни филмски организации имаат правни лица како и непрофитни организации, задруженија на граѓани кои се регистрирани за вршење на дејност во областа на филмската дејност, регистрирани во Централен регистар на Република Северна Македонија.

II. Рок за достава на Пријави и донесување на Одлуки по Конкурс

 

–  Конкурсот е отворен и трае во текот на цела година.

– За секое барање се одлучува поединчено со Одлука на Управен одбор во рок од 60 дена од денот на конкурирањето.

– Подносителите на барањата прифатени на Конкурсот по добивање на Одлуката, со директорот на Агенцијата за филм склучуваат договор за поддршката зависно од доставеното барање.

III. Начин на доставување на Пријави

Пријавувањето на филмските проекти се врши со доставување на пополнета Пријава со прилог документација која е наведена во Пријавата. Пријавата е составен дел од Конкурсот и е објавена на веб-локацијата на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија. Пријавата треба да се превземе од веб-локацијата на Агенцијата за филм (www.filmagency.gov.mk ) да се пополни на македонски јазик електронски со впишување на податоци на означеното место и да се верификува.

За секој филмски проект се пополнува соодветна и одделна Пријава. Пријавата содржи во себе подетални информации за условите за учество на Конкурсот, критериумите и мерилата за финансирање како и информации за задолжителната документација која подносителот потребно е да ја достави со Пријавата како и други документи/материјали потребни за дообјаснување на филмскиот проект, за кои подносителот цени дека е потребно да ги достави.

Пријавата по Конкурс со потребната документација треба да се достават до Агенцијата за филм на Република Северна Македонија преку пошта на адреса: ул. „8 Март“бр.4 или во Архивата на Агенцијата. Апликантите се должни пријавата со прилог документацијата да ја достават најмалку 15 дена пред почеток на настанот.

VI. Дополнителни информации 

Дополнителни информации во врска со Конкурсот може да се добијат во Секторот за филмска дејност и меѓународна соработка на телефонскот број 02/3224-100

* Пријавa за финансирање на стручното и професионално усовршување на кадри во областа на филмот

* Пријавa за поддршка на членство на република северна македонија во меѓународни филмски организации

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за филмската дејност („Сл. Весник на Република Македонија’’ бр.82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16, 11/18 и 275/19), Агенцијата за филм на Република Северна Македонија објавува:

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА

I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Конкурсот се распишува за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност и тоа за:

– Организирање на домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер

 1. ПРАВО НА УЧЕСТВО И УСЛОВИ ЗА КОНКУРИРАЊЕ

Право на учество имаат правни лица регистрирани во Централен Регистар на Република Северна Македонија, непрофитни организации, здруженија на граѓани и фондации.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Агенцијата за филм на Република Македонија финансира проекти кои:

 • македонската кинематографија ја ставаат во интернационален контекст;
 • имаат европски, односно меѓународен карактер;
 • го промовираат интеркултурниот дијалог и развој на граѓанското општество;
 • се засновани на стручно и професионално знаење;
 • имаат висок квалитет и профилираност на основната дејност;
 • имаат занчителна посетеност;
 • се одржуваат континуирано и со традиција;
 • имаат едукативен аспект/квалитет на публикациите.
 1. КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОЕКТИ

Постапката за евалуација и одлучување на проектите, подетално е опишана во Пријавата за учество на Конкурс објавена на веб страната на Агенцијата за филм

На конкурсот нема да бидат разгледувани пријави кои:

–              се доставени по истекот на рокот за пријава на проекти по Конкурсот;

–              не се поднесени на Пријава соодветна за овој Конкурс;

–              се  непотполни и неуредно доставени

 1. ВИСИНА НА УЧЕСТВО НА АГЕНЦИЈАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Агенцијата за филм може да учествува во финансирањето на поднесените проекти согласно финансиските можности, а најмногу до 70% од вкупниот буџет на проектот.

 1. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Корисниците се обврзуваат дека сите средства доделени од страна на Агенцијата ќе ги користат наменски, законски, рационално и економично согласно буџетот на проектот, од сметка за посебни намени т.н наменска сметка.

VII НАЧИН И РОК НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

Пријавувањето на проектите се врши со доставување на пополнета Пријава која е составен дел од Конкурсот. Пријавата треба да се преземе од веб-локацијата на Агенцијата за филм (www.filmagency.gov.mк) да се пополни на македонски јазик електронски со впишување на податоци на означеното место и да се верификува.

Пријавата и документацијата по конкурсот треба да се достават до Агенцијата за филм на Република Северна Македонија преку пошта на адреса: ул. „8 Март“бр.4 или до Архивата на Агенцијата за филм со назнака „Пријава на Конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност’’.

Воедно Пријавата и документацијата во прилог на Пријавата воедно задолжително се доставуваат и во електронска форма на е-маил адресата: arhiva@filmagency.gov.mk

Краен рок за достава на Пријави по Конкурс е 29.01.2021 година.

VIII ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД КОНКУРСОТ

Проектите прифатени на Конкурс ќе се објават и на веб страната на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија.

IX ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Дополнителни информации во врска со Конкурсот може да се добијат во Секторот за филмска дејност и меѓународна соработка на телефонскот број 02/3224-100 или на емаил contact@filmagency.gov.mk

Согласно Одлука  нa Влада (Сл. весник бр. 297/2020), за  финансиска поддршка на филмски работници, Агенцијата за филм на Република Северна Македонија објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за доставување на барања за користење на финансиска поддршка на филмски работници

Со влегувањето во сила на Одлука (Службен весник 297/2020), престанува да важи Одлуката за давање финансиска поддршка на филмски работници објавена во Службен весник 295/2020. Јавниот повик објавен на 17.12.2020 се поништува и  апликациите кои пристигнаа по истиот се неважечки. Потребно е да бидат повторно доставени согласно новиот Јавен повик.

Јавниот повик се однесува на филмските работници погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19.

„Филмски работник“ е лице кое учествува во производство на филм.

„Производство на филм“ се креативни, организациски и финансики активности за пренесување на филмското сценарио на подлога преку соодветна технологија.

Предмет на финансиска поддршка е исплата на финансиски средства во нето износ од 14,500 денари, 18, 000 денари, односно 21, 500 денари.

Услови за учество:

Корисник на финансиска поддршка може да биде филмски работник – барател на финансиска поддршка, ако:

 •  е државјанин на Република Северна Македонија;
 •  во последните пет години работел на минимум три филма поддржани од Агенцијата
 •  е невработено лице според евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија
 • не е корисник на пензија според евиденцијата на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија
 • во периодот од јануари до август 2020 година осварил приход во нето износ до 80, 000 денари, односно остварил нето приход до 60, 000 денари, односно остварил нето приход до 40, 000, од учество во производство на филм, според Управата за јавни приходи.

Начин на пријавување:

Барателот на финансиската поддршка во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на јавниот повик до Агенцијата доставува

Образците се достапни и треба да бидат преземени од  веб-локацијата на Агенцијата за филм, (http://filmfund.gov.mk/):

Образците ЗАДОЛЖИТЕЛНО  треба да бидат во својата оригинална форма, односно да не бидат видоизменети,  да се пополнат на македонски јазик, електронски (да не се пополнуваат рачно) со впишување на податоци на означеното место, и да се потпишат од страна на барателот.

Образците ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да се испратат во испечатена форма по пошта на адреса: ул.„8 Март бр“.4, 1000 Скопје и по електронски пат на info@filmagency.gov.mk.

Во прилог на барањето, задолжително треба да има допис во кој ќе се наведе контакт телефон на барателот на финансиска помош.

Рок за пријавување:

Рокот за пријавување по јавниот повик е до 23 декември 2020 година.

Сите барања доставени по истек на рокот нема да бидат разгледувани.

Начин и рок на одлучување:

За користење на финансиската поддршка на филмските работници одлучува Комисија за финансиска поддршка на филмските работници. Комисијата се состои од пет члена, тројца од редот на вработените во Агенцијата и двајца на предлог на Друштвото на филмски работници на Македонија.

Во прилог на кандидатите e во склоп на своето барање да достават и валидни договори за работа на наведените најмалку три филма во последните пет години, поддржани од Агенцијата за филм, склучени  со:

 • Продуцентот на филмот или
 • Копродуцентот на филмот или
 • Компанија која е најмена за испорачување услуги за потребите на филмот

Комисијата е задолжена да  ја провери веродостојноста на наведените информации и да ја потврди со приложување на соодветни документи кои ако не ги достави барателот, ќе ги обезбеди од сопствената архива или ќе ги побара од продуцентите. Во недостаток на валиден договор за работа, од трите наведени извори, Комисијата нема да биде во можност да ја потврди веродостојноста на наведените информации и кандидатот ќе биде одбиен.

Директорот на Агенцијата, на предлог на Комисијата донесува Решенија за утврдување право на финансиска поддршка.

Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија врз основа на донесените Решенија, согласно член 6 од Уредбата со законска сила за формирање на Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19, врши исплата на средства за финансиска поддршка на трансакционата сметка на корисникот на финансиска поддршка, најмногу во рок од 1(еден) ден од денот на доставувањето на Решенијата.