ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ:

Александар Добревски  –  помлад соработник за нормативно правни работи

ПРИЈАВИТЕ СЕ ДОСТАВУВААТ ПРЕКУ:

Поштенски пат на адреса: Агенција за филм, ул. 8 март бр. 4, 1000 Скопје

Александар Добревски
е-маил: aleksandar.dobrevski@filmagency.gov.mk

Телефон: 02 3224 100 или 076 339 573

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите

Согласно Решение бр. 03-1725/1 од 11.12.2019 година за службени лица за посредување со информации од јавен карактер се определуваат:

Анастасија Спасова

е-маил: anastasija.spasova@filmagency.gov.mk

Александар Добревски
е-маил: aleksandar.dobrevski@filmagency.gov.mk