Резултати од одобрени проекти финансирани од страна на Агенција за филм

Управниот одбор на Агенција за филм на Република Македонија врз основа на член 21 став (1) алинеја 2, а во врска со член 30 став (2) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16 и 11/18), на седница одржана на 24.01.2019 година донесе ОДЛУКА за прифаќање на проекти по Конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност за 2019 година – Проекти за поддршка за издавање на публикации од областа на филмската дејност и ОДЛУКА За прифаќање на проекти по Конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност за 2019 година – за организирање на домашни фестивали и други филмски манифестации од меѓународен карактер. Листите со сите прифатени проекти по двата Конкурси можете да ги погледнете ОВДЕ 

2019-02-01T13:58:37+00:00