Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување:

Александар Добревски  –  помлад соработник за нормативно правни работи

Пријавите се доставуваат преку:

Поштенски пат на адреса: Агенција за филм, ул. 8 март бр. 4, 1000 Скопје

Е-маил: aleksandar.dobrevski@filmagency.gov.mk

Телефон: 02 3224 100 или 076 339 573

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите