Контакт адреса

Агенција за филм
ул. 8 Март бр. 4
Телефон: (02) 3224-100

Согласно Решение бр. 03-1725/1 од 11.12.2019 година за службени лица за посредување со инаформации од јавен карактер се определуваат:

Анастасија Спасова

email: anastasija.spasova@filmagency.gov.mk

Александар Добревски
e-mail: aleksandar.dobrevski@filmagency.gov.mk