Правилник за учество на Агенцијата за филм во финансирање на стручното и професионално усовршување на кадри во областа на филмот и поддршка на членство на Р Македонија во меѓународни филмски организации 

Правилник за начинот на категоризација на филмовите, за облиците на акустично и визуелно прикажување на категоријата на филмовите и за временските периоди во кои може да се прикажуваат филмовите што можат штетно да влијаат врз физичкиот, психичкиот и моралниот развој на децата и младите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14)

Правилник за поблиските критериуми и мерила за оцена на критериумите за финансирање на филмски проекти од национален интерес во филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/14);

Правилник за формата содржината и начинот на водење на единствена евиденција на податоци за филмската дејност