ТИМ И УПРАВЕН ОДБОР

Со Агенцијата за филм управува Управниот Одбор. Управниот Одбор го сочинуваат претседател и четири членови. Претседателот и членовите се лица иманувани од Владата на Република Северна Македонија.

СОСТАВ:

  • Игор Шокаровски, Претседател
  • Нина Николиќ, член
  • Снежана Станковиќ, член
  • Фатон Мемети, член
  • Хасан Кадрију, член

Бојан Лазаревски