ТИМ И УПРАВЕН ОДБОР

Со Агенцијата за филм управува Управниот Одбор. Управниот Одбор го сочинуваат претседател и четири членови. Претседателот и членовите се лица иманувани од Владата на Република Северна Македонија.

СОСТАВ:

  • Александар Касапинов, Претседател
  • Ацо Дуковски, член
  • Блерим Османи, член
  • Георги Трајчев, член

Бојан Лазаревски