ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ:

Александар Добревски

ПРИЈАВИТЕ СЕ ДОСТАВУВААТ ПРЕКУ:

Поштенски пат на адреса: Агенција за филм, ул. 8 март бр. 4, 1000 Скопје

Александар Добревски
е-маил: aleksandar.dobrevski@filmagency.gov.mk

Телефон: 02 3224 100 

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите

Законот за заштита на укажувачи

ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Александар Добревски
е-маил: aleksandar.dobrevski@filmagency.gov.mk

Слободен пристап до информации имаат сите правни и физички лица.  Слободен пристап до информации имаат и странски правни и физички лица во согласност со овој и друг закон.

Образецот на Барањето содржи назив на Имателот на информацијата, личното име и презиме на Барателот на информацијата, податоци за можниот застапник или ополномоштеното лице, фирмата или правното лице, опис на информацијата со која сака да се запознае, на каков начин сака да се запознае со содржината на бараната информација и на каков начин да му се достави бараната информација. Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.  Барателот не е должен да го образложи барањето: