ЈАВНИ НАБАВКИ

Процедура за јавни набавки за 2022 година:

  • Процедурата за јавни набавки за 2022 год. можете да го преземете од следниот линк – PDF

Процедура за јавни набавки за 2018 година:

  • Процедурата за јавни набавки за 2018 год. можете да го преземете од следниот линк – PDF

 

План за јавни набавки за 2023 година:

  • Планoт за јавни набавки за 2023 год. можете да го преземете од следниот линк – PDF

Огласи за јани набавки за 2023 година:

Известувања за склучени договри за 2023 година:

Известувања за реализирани договри во 2023 година:

 

План за јавни набавки за 2022 година:

  • Планoт за јавни набавки за 2022 год. можете да го преземете од следниот линк – PDF

Огласи за јани набавки за 2022 година:

Известувања за склучени договри за 2022 година:

Известувања за реализирани договри во 2022 година:

 

План за јавни набавки за 2021 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/c60a7498-fce9-40e0-8b57-acb8008ae1a2/1

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/c60a7498-fce9-40e0-8b57-acb8008ae1a2/2

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/c60a7498-fce9-40e0-8b57-acb8008ae1a2/3

Огласи

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fd047a1e-7f45-4ca6-afd9-050e7ccfd952/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c48a040e-8a28-4721-8c6b-43be71e8a6c8/13 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/28db4041-99d1-4558-a857-d2e635b99675/13 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e6dc1382-7711-4448-9505-c91289a5e108/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/647b265c-611d-493f-bf8b-764e02fac976/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e4bf9332-7e9e-41f4-99bd-edda800f71d1/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a1cff6bc-0c99-4663-a9db-9f3a088f3092/14

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c437d94c-ca27-4023-8438-137e16bac647/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2060211f-f770-4e89-95a3-2b6ff23686e7/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/99d51c28-82f5-4db1-aad7-9f77b0bd8f35/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9dd702b4-39e2-4431-84d1-0bca74afc191/13

 
 
 
 
 
 
 
 

Реализирани договори за 2021 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/89b049c4-02e3-4c89-aa3a-aa33010601e7/5

ОГЛАСИ И ВО САМИТЕ ОГЛАСИ СЕ НАОЃААТ ДОГОВОРИТЕ 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c792d816-bb40-474c-aae4-2bbfbe9097dd/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ee37f72e-bc47-4892-a7ca-506247f0189e/14

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/82f62471-dac3-43fa-a2d6-005652e698ff/14

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/889dafa5-97b5-4079-b698-42af48ffab32/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1a7884d1-731a-4f81-9746-326c36857814/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/56861934-d592-4db7-951b-99d9c60e329c/14

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fa7e9efe-0678-4850-a46b-e46f5add2442/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f67948b3-9604-49bb-ba5c-9c636532e0ef/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/11e34e03-d60f-4379-95b5-feac5423b816/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1a93fd07-b85b-4186-80ad-e03f6f03eadd/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ccede944-44ff-4704-b2cd-159d99c2ac00/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8bff0630-6f28-4e9a-85fd-6fd07c7fad06/13

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/beabf6a4-92ad-4078-a09b-393bb0e2aa7f/13

ИЗВЕСТУВАЊА ЗА РЕАЛИЗИРАН ДОГОВОР

https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/realized-contract?Category=4